วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 16:29

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาคปีงบประมาณ 2562ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน2อัตรา