วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 16:32

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 2 อัตรา