วันศุกร์, 28 กันยายน 2561 16:34

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาภายใต้ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนยุทธศาสตร์งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2562