วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2562 09:16

ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) การจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบริการของศูนย์ Mini ITC ระดับจังหวัด ตามโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม