วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 10:31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 1 อัตรา