วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 10:42

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานกลุ่มนโยบายและแผนงานจำนวน 2 คน