วันพฤหัสบดี, 07 พฤศจิกายน 2562 10:44

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานค่าใช้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจำนวน2 อัตรา