ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  2. ส่งเสริมภาคการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  3. การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก