วิสัยทัศน์

“เป็นเมืองอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่สากล”