วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 16:24

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

 

 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561  ณ โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมหมอนขิด  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)