วันพุธ, 11 กรกฎาคม 2561 16:25

วิทยากรให้ความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายธีระวุฒิ  ลีลา ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับเกษตรกรตามโครงการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ดังนี้

 

1. เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

2. เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

3. เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร