วันพฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2562 13:15

นิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  เวลา 19.00 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน    เปิดนิทรรศการ มีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ซึ่งการจัดนิทรรศการมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ          ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากร