วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 12:48

ร่วมเป็นเกียรติการอบรมระบบการตามสอบสินค้าเกษตร

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2  เวลา 10.00 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้                    นางสมใจ  ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมเป็นเกียรติการอบรมระบบการตามสอบสินค้าเกษตร โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรหลัก : พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรม กิจกรรมย่อย : เพิ่มมาตรฐานระบบประกันคุณภาพแก่สินค้าเกษตรด้วยระบบการสืบย้อนกลับ             เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม            ยั่งยืนน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร