ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ปลัดก.อุตสาหกรรม กำชับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส โดยเฉพาะงานพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตและกำกับดูแลโรงงาน

17 ก.ค 2561

      นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะงานการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และการกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์อันมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้        โดยย้ำว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอย่างชัดเจนทุกครั้ง ซึ่งการตรวจกำกับโรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำกากอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้องมีแผนการตรวจกำกับที่ชัดเจน มีหลักฐานการอนุญาตให้เข้าตรวจสอบโรงงาน โดยใช้แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02) เป็นแบบมาตรฐานการตรวจสอบทุกโรงงาน       นายพสุฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินด้วย      ทั้งนี้หากผู้ประกอบการพบเห็นหรือมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม ขอให้แจ้งข้อมูลโดยตรงมายังอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หรือโทร 02-202-3683 ต่อ 5 เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์หากตรวจสอบว่าพฤติตามที่กล่าวอ้าง จะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด  12 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ...


“อุตตม” ลงพื้นที่เชียงใหม่ ชมศักยภาพชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ หนุนขึ้นแท่นหมู่บ้าน CIV              

15 ก.ค 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสันติ กีระนันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จ.เชียงใหม่  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมชมการพัฒนาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) หรือ“หมู่บ้าน CIV”ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ”ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่พร้อมจะเข้าร่วมเป็น 1 ในหมู่บ้าน CIV ตามเป้าหมายกระทรวงอุตสาหกรรม จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ รวม 160 ชุมชน 76 จังหวัด ภายในปี 2561 ทั้งนี้ตามแผนการพัฒนาโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีเป้าหมายเพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้จากการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานของชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอาชีพหลักทางการเกษตร โดยยังคงรักษาวิถีทางวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ให้สามารถถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชน และยังเป็นแนวทางส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีอาชีพในถิ่นฐานของตนเอง โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ร่วมกับนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ การบริการและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประจำถิ่น เป็นจุดดึงดูดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามแนวประชารัฐ ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกขนาดในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องที่ยวของภาคเหนือ ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองหลักและการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นแต่ละจังหวัด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ที่มีแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการพัฒนาขยายเครือข่ายหมู่บ้าน CIV ของ “ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ” อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชุมชน รวมถึงมีวิสาหกิจที่มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยชุมชน ตั้งแต่การทอผ้า ทำกระดาษสา และตุ๊กตาไม้ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและจำหน่ายในรูปแบบของที่ระลึกประจำถิ่น ที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไตลื้อ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของ จ. เชียงใหม่ แผนการเข้าไปพัฒนา “ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ” ทาง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการท่องเที่ยวและกีฬา และพัฒนาชุมชน เข้าไปร่วมดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เป็นมักคุเทศน์ นักประชาสัมพันธ์  และสร้างให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมไตลื้อ รวมถึงสร้างกิจกรรมทางวัฒนธรรม ด้วยโปรแกรมการท่องเที่ยว พร้อมจัดที่พัก โฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคต   อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีแผนที่เข้าไปสนับสนุนให้เกิดการกระจายธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของรัฐบาลที่มีเป้าหมายจะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง โดยการเข้าไปพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนที่อยู่เมืองรองมาสร้างจุดขาย อาศัยทุนทางวัฒนธรรม ผนวกกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงและการกระจายตัวของรายได้ และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ไปยังจังหวัดรองที่อยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน เป็นต้น

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ก.อุตฯ​ เยือนชุมชนออนใต้​ หมู่บ้าน CIV​ ต้นแบบ จ.เชียงใหม่

14 ก.ค 2561

จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสันติ กีระนันทน์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์ ธีระวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมความเข้มแข็งของการท่องเที่ยววิถีชุมชนและรับฟังการบรยายสรุปภาพรวมของชุมชนออนใต้จาก คุณฉัตรรุ่ง ประกอบไวทยกิจ ผู้นำชุมชน ณ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนออนใต้เป็น 1 ในชุมชนต้นแบบหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ในการออกแบบโลโก้และสโลแกนของชุมชนที่สื่อถึงอัตลักษณ์และวิถีของชุมชน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เนื่องจากชุมชนดังกล่าวมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้านไว้ นับเป็นเสน่ห์อย่างดีที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ก.อุตฯ เปิดสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 1 "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน" จ.เชียงใหม่

14 ก.ค 2561

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสัมมนา SME สัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง "เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน" พร้อมมอบสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 30 ราย มอบสินเชื่อโครงการเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย และมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มอบ Software สำหรับบริหารจัดการธุรกิจ SMEs จาก Chiang Mai Digital Hub จำนวน 10 กิจการ และมอบคูปองตรวจยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล จาก สสว. และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด จำนวน 6 กิจการ โดยมีนายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์ ธีระวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

อ่านต่อ...


รัฐมนตรี ก.อุตฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต จ.เชียงใหม่ ชูเป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการไทยเข้าสู่ตลาดโลก

13 ก.ค 2561

         วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายสันติ กีระนันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์ ธีระวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) จ.เชียงใหม่           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC) จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์ต้นแบบและพัฒนาอัตลักษณ์ Local Identity จากลักษณะเด่นของธุรกิจทางภาคเหนือ  เพื่อสร้างเศรษฐกิจและชุมชน โดยศูนย์นี้เป็นการนำรูปแบบจากศูนย์ ITC ต้นแบบที่กรุงเทพมหานคร มาปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้บริการและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ของฝากและของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา และสมุนไพร           พร้อมกันนี้ นายอุตตมฯ ได้ทำพิธีเปิดหน่วยสกัดพืชน้ำมันแบบสกัดเย็น (Oil Extraction Unit) และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และเป็นสักขีพยานในพิธีมอบชุดฝึกอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ให้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดย นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เป็นผู้มอบชุดอุปกรณ์ฯ และ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ ณ ลานกิจกรรม UNIT PP ศูนย์ ITC เชียงใหม่  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ จัดทัพใหญ่ขับเคลื่อน SME 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนขานรับนโยบายพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ชูศูนย์ ITC จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์ต้นแบบ

13 ก.ค 2561

            วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีนายสันติ กีระนันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณพพงศ์ ธีระวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ นายอาคม ศุภางค์เผ่า ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีภาคเหนือ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารองค์กรเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ และมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน SME 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป และของฝากของที่ระลึก “เรามีมาตรการที่จะช่วย SME ในพื้นที่ภาคเหนือให้พัฒนาตนเอง และยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ด้วยกลไกลประชารัฐที่ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งแนวทางสำคัญหนึ่งก็คือ การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง SME สู่การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ และสร้างโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดโลกผ่าน E-Commerce แพลตฟอร์ม”            การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง SME สู่การนำนวัตกรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์ จะทำผ่านศูนย์ปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation Center : ITC) ซึ่งศูนย์ ITC เป็นศูนย์ต้นแบบ และพัฒนาอัตลักษณ์ Local Identity จากลักษณะเด่นของธุรกิจทางภาคเหนือ  เพื่อสร้างเศรษฐกิจและชุมชน โดยศูนย์นี้เป็นการนำรูปแบบจากศูนย์ ITC ต้นแบบที่กรุงเทพมหานคร มาปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อให้บริการและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป ของฝากและของที่ระลึกต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา และสมุนไพร เป็นต้น              รมต.อุตตมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม SME สัญจร ในครั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในด้านต่างๆ อาทิๆ 1) Skill Up ส่งเสริมการพัฒนาคนให้สอดรับกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้ Smart Tools โดยเฉพาะการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล  2) Startup สนับสนุนการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ครอบคลุมทั้งภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการส่งเสริมการนำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมด้วยการเน้นการสร้างสรรค์การออกแบบ (Design) และการใช้งาน (Function) รวมถึงการให้ความสนับสนุนด้านกองทุนร่วมลงทุนให้กับกลุ่ม Startup  3) Scale up มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป โดยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การมอบคูปองเสริมแกร่งด้านต่าง ๆ  

อ่านต่อ...


รมต.อุตตม กล่าวสุนทรพจน์ในงานประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจ Bloomberg ASEAN Business Summit ครั้งที่ 4

12 ก.ค 2561

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ Thailand 4.0 and the Eastern Economic Corridor ในงานประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจในอาเซียนหรือ บลูมเบิร์ก อาเซียน บิสสิเนส ซัมมิต (Bloomberg ASEAN Business Summit) ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยบลูมเบิร์ก ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) โดยเชิญผู้นำองค์กรภาคธุรกิจ การเงิน และหน่วยงานภาครัฐทั่วทั้งอาเซียนกว่า 350 คน เพื่อร่วมหารือ และกำหนดจุดยืนด้านการค้าและการลงทุนของอาเซียนในอนาคต  โดยมี Mr. Otis Bilodeau, Senior Executive Editor, Asia Pacific , Bloomberg ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเคมปินสกี้ ปทุมวัน กรุงเทพฯ รมต.อุตตม กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้ว เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่า 200,000  ล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากนักลงทุนทั้งในประเทศและหลายประเทศถึง 31 ราย แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า โครงการต่าง ๆ ของอีอีซีว่า เป็นไปตามแผนที่วางไว้อีกทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็น จีนที่มีนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road) นโยบายของประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่มุ่งมายังอาเซียนได้ นอกจากนี้รัฐบาลไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี ที่เน้นความร่วมมือ ความเชื่อมโยง ที่คำนึงถึงการเชื่อมต่อไม่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศด้วย 

อ่านต่อ...


รองปลัด ก.อุตฯ ร่วมงาน SD Symposium 2108: Circular Economy

12 ก.ค 2561

            เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมงาน SD Symposium 2108: Circular Economy ณ โรงเเรม ดิ พลาซา แอทธินี กรุงเทพ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ  การงานจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุลของการดำเนินธุรกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และอนาคตของโลกที่ยั่งยืน ในหัวข้อ Circular Economy (return / make / use) :the future we create  และได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐ ประชาชน  และสื่อมวลชนทั้งไทยเเละต่างชาติเข้าร่วมงาน กว่า 900 คน            โดยท่านรองนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณ SCG ในฐานะภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการสร้าง กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร สิ่งเเวดล้อมให้เกิดความคุ้มค่าเเละยั่งยืน จึงเกิดเป็นงาน Circular Economy ขึ้นมา โดยใช้ความรู้ด้าน innovation และใช้พลังหรือแบรนด์ที่เข้มเเข็งของ SCG ขับเคลื่อนให้คนในประเทศตื่นตัวในเรื่องการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งเเวดล้อม Circular economy สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลที่ได้กำหนดในแผนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเรากำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยการสร้าง พัฒนาภาคธุรกิจให้เกิดvalue      มีนวัตกรรม เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเเละเกิดประโยชน์สูงสุด และทำอย่างไรให้มีทรัพยากรให้คนรุ่นหลังได้ใช้อย่างยั่งยืน              “ความสำเร็จในประเด็น circular economy ความยั่งยืนของทรัพยากร โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ ให้ความรู้ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่า และวิธีการรักษ์สิ่งเเวดล้อม โดยจะต้องผลักดันปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกตั้งเเต่เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาครัฐ ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มเเข็ง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”  ดร.สมคิดฯ  กล่าวทิ้งท้าย              นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังมีการ บรรยายในหัวข้อ “CIRCULAR MINDSET” โดย Mr.Peter Bakker,President &CEO of WBCSD  การเสวนาหัวข้อ กระบวนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบ circular Economy โดย Dupont, Michelin, DOW และ SCG    และการสัมมนาในหัวข้อย่อย ดังนี้ (1) GLOBAL SHARING (2) CIRCULAR COMMUNITY (3) DIGITAL FOR CIRCULAR ECONOMY และ (4) CIRCULAR WASTE VALUE CHAIN  

อ่านต่อ...


รมต.อุตตม ร่วมยินดีโตโยต้า ฉลองความสำเร็จผลิตรถยนต์ครบ 10 ล้านคัน

11 ก.ค 2561

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานฉลองการผลิตรถยนต์โตโยต้า ครบ 10 ล้านคัน โดยมีนายมิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับ และมีนายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมเปิดงาน ณ โรงงานโตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ  โดยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2505 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 56 ปี ได้ผลิตรถยนต์โตโยต้าภายในประเทศไทยไปแล้ว 10 ล้านคัน ซึ่งเกิดจากโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์สำโรง จ.สมุทรปราการ โรงงานประกอบรถยนต์เกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา และโรงงานประกอบรถยนต์บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีโครงการผลิตรถยนต์หลายโครงการที่สนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมภาครัฐ เช่น โครงการผลิตรถ Pick –up การลงทุนรถยนต์ Eco car การลงทุนรถยนต์ไฮบริด เป็นต้น

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีช่วย ก.อุตฯ ร่วมเปิดงาน Medical Devices ASEAN 2018

11 ก.ค 2561

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นประธานเปิดงาน Medical Devices ASEAN 2018 โดยภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของของธุรกิจบริการด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์จากนานาประเทศ ตลอดจนผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในปัจจุบัน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

อ่านต่อ...


Page 1 of 214