ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดสุรพลฯ เปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

23 พ.ค 2562

  วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 9.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" และร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมรับฟัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมทองคำ ชั้น 1 อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   การบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นจิตอาสาให้กับข้าราชการและพนักงาน พร้อมนำความมีพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่ กระตุ้นเตือนให้ข้าราชการและพนักงานได้มีสำนึก  อีกทั้งเป็นการสนับสนุนวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 "รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” บรรยายและขยายผลในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562

22 พ.ค 2562

  จ.ชลบุรี : วันนี้ (22  พฤษภาคม 2562) นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมคามิโอ จังหวัดชลบุรี    นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมาจนถึงจุดที่ต้องมีการคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาคำว่า “ความยั่งยืน” ให้มีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เริ่มศึกษาแนวทางในการจัดทำระบบบัญชีที่บันทึกต้นทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หักมูลค่าทางบัญชีของต้นทุนสุทธิของทรัพยากรที่ใช้ไปอันประกอบไปด้วยต้นทุนทรัพยากรที่สูญเสียไป ต้นทุนสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม และต้นทุนการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการประเมินมูลค่าต้นทุนทรัพยากรโดยแปลงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเป็นหน่วยเงินออกจากค่า “Traditional GDP” เพื่อใช้สำหรับการประเมินหาค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่คำนึงถึงต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียกว่า “Green GDP” ที่คำนึงถึงการเสื่อมค่าของทุนธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นต้น อีกทั้งยังขาดการคำนึงถึงต้นทุนทางสังคมอันเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ปัญหามลพิษทางดิน น้ำ และอากาศ รวมทั้งการเกิดของเสียอีกด้วย   นายศิริรุจฯ กล่าวต่อไปอีกว่า ความพยายามในการพัฒนาดัชนีชี้วัดตัวใหม่สามารถสะท้อนภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติจากเดิมที่มีการตัดสินใจเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดการเร่งรัดการใช้ทรัพยากรและการก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว จึงอาจเป็นแนวทางที่ไม่ยั่งยืน ทำลายทุนทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม ซึ่งจะส่งผลเสียต่อองค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระยะยาว อันอาจนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ไม่ยั่งยืนในที่สุด  สอดคล้องไปกับการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้กําหนดร่วมกับประเทศต่างๆ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทยมีการดําเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด รวมทั้งการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดทำตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม จะเป็นข้อมูลสนับสนุนที่สำคัญส่วนหนึ่งในการประกอบการจัดทำแผนงานและกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ขึ้นได้  

อ่านต่อ...


รองปลัด สุรพล ร่วมประชุมพิจารณากำหนดความต้องการ และแจกจ่าย ติดตั้งเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ และเครื่องกำจัดมลพิษ เพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

22 พ.ค 2562

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดความต้องการและแจกจ่าย ติดตั้งเครื่องพ่นหมอกไอน้ำ และเครื่องกำจัดมลพิษ เพื่อให้เกิดประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมี พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

อ่านต่อ...


รองเลขาธิการ สมอ. หารือคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการตรวจควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือมาตรฐานบังคับ

22 พ.ค 2562

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ธนรัฐ รุ่งโรจน์ดี ผกก.3 บก.ปคบ. พร้อมคณะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ปคบ.) ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง สมอ. และ ปคบ. ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือมาตรฐานบังคับ จำนวน 112 รายการ โดยประเด็นที่หารือ ได้แก่ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของ ปคบ. และ สมอ. การร่วมมือในการตรวจควบคุมการฝ่าฝืน พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกัน การให้ข้อมูลขอบข่ายผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน  

อ่านต่อ...


สมอ. จัดแถลงข่าวชี้แจงสื่อมวลชนกรณีจับ “ปลั๊กพ่วง” ในห้างฯ ย่านบางแค เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา

22 พ.ค 2562

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562 สมอ. จัดแถลงข่าวชี้แจงสื่อมวลชนกรณีจับ “ปลั๊กพ่วง” ในห้างฯ ย่านบางแค เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประธานในการแถลงข่าว ชี้แจงกรณี สมอ. เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแค พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะ “ปลั๊กพ่วง” จำนวนมาก จึงดำเนินการยึดอายัดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งมีสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นมีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินค้าทำหนังสือชี้แจงถึงสื่อมวลชนเพื่อให้แก้ข่าวดังกล่าว สมอ. จึงขอเรียนยืนยันว่า การนำเสนอข้อมูลในข่าวของสื่อมวลชนนั้นถูกต้องแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. ยึดอายัดมีความผิดตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ซึ่ง สมอ. จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ เปิด "ศูนย์ปฎิบัติการด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต"

22 พ.ค 2562

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการเปิด "ศูนย์ปฎิบัติการด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต" ภายใต้การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62) กรมสรรพกำลังกลาโหม โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 เพื่อทดสอบปฎิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ และเตรียมความพร้อมในแต่ละด้านที่รองรับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ ยังมีศูนย์ที่ทำการเปิดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมด 10 ศูนย์ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น  

อ่านต่อ...


ปลัดพสุฯ นำคณะผู้บริหารปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

22 พ.ค 2562

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร โดยมี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายวันชัย พนมชัย เลาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 2 ต้น ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ เทวาลัยประดิษฐาน องค์พระนารายณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ก.อุตฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

21 พ.ค 2562

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562  ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ถนนพระราม 9  

อ่านต่อ...


“ปลัดพสุ” นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตฯ เยือนแดนอาทิตย์อุทัย พร้อมจับมือเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น หวังยกระดับศักยภาพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

21 พ.ค 2562

ประเทศญี่ปุ่น 20 พฤษภาคม 2562 - (เวลา 14.30 น.) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจาก Dr.Hiroki YOTSUMOTO ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจังหวัดวากายามะ (Industrial Technology Center of Wakayama Prefecture: WINTEC) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการSMEs โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวทางการดำเนินงานของ WINTEC ไปปรับใช้กับการให้บริการของศูนย์ ITC 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป   จากนั้นเวลา 17.30 น. คณะฯ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ Mr. Yoshinobu NISAKA เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด และหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับ จังหวัดวากายามะในด้านอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเครื่องเขิน นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายการพัฒนาความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นหุ้นส่วน โดยต่างฝ่ายจะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย และ ญี่ปุ่น ให้ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน การส่งเสริมให้เกิดเป็นคู่ค้า การถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงต่าง ๆ รวมถึงการให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยการฝึกอบรมที่จังหวัดวากายามะอีกด้วย   และต่อมา เวลา 18.00 น. คณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความเข้าใจ (Memorandum of Understanding:MOU) ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นผู้แทน กับ จังหวัดวากายามะ โดย Mr. Yoshinobu NISAKA ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะ เป็นผู้แทน และในโอกาสนี้ นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมระหว่างกัน และเอื้อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการจากจังหวัดวากายามะจะเดินทางไปเชื่อมโยงเครือข่ายและเข้าพบหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป ### PR.DIP (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว  

อ่านต่อ...


“ปลัดพสุ” นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตฯ เยือนแดนอาทิตย์อุทัย เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อุตฯเครื่องเขินและเกษตรอุตสาหกรรม หวังเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย

21 พ.ค 2562

ประเทศญี่ปุ่น 20 พฤษภาคม 2562 - (เวลา 10.00 น.) นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์อุตสาหกรรมเครื่องเขินโบราณแห่งคิชู (Kisyu Lacquerware) จังหวัดวากายามะ (Wakayama) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต การออกแบบและเทคนิคการผลิตเครื่องเขิน โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดวากายามะในด้านอุตสาหกรรมเครื่องเขินต่อไป   จากนั้นเวลา 11.30 น. ได้เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายจาก Mr. Shingo AKITAKE ประธานบริษัท Sowa Kajuen ซึ่งประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรผลิตส้มและแปรรูปส้มแบบครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิต การแปรรูป ไปจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น IoT และ AI มาประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะนำไปปรับใช้กับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทยต่อไปในอนาคต ### PR.DIP (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน /ภาพข่าว  

อ่านต่อ...


Page 1 of 265