วันอังคาร, 25 เมษายน 2560 14:55

ขอบเขตการดำเนินงานซื้อ (Term of Reference : TOR) บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยในเขตพื้นที่ Zoning ประจำปี ๒๕๖๐