วันพุธ, 07 กุมภาพันธ์ 2561 11:57

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference)การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไหมอย่างครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561