วันจันทร์, 21 พฤษภาคม 2561 16:27

1) ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference :.TOR) การจ้างเหมาออกแบบฉลากและจัดทำบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์โดยใช้นวัตกรรม