คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสกุลรัตน์ แตงอ่อน นักวิชาการมาตรฐานและนางดรุณี แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตสนใจยื่นคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 5 ราย 8 ผลิตภัณฑ์

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกบุคลากรตัวแทน สปอ. ในการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอัลฟ่า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด

Hover Image

วันที่? 17? พฤษภาคม? 2565? เวลา?09.00-16.00น.? นายนพดล? ชีวะอิสระกุล? อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี? มอบหมายให้นายดุจเทพ? ทองมาก? วิศวกรปฏิบัติการ? กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา2565? ณ? ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี? โดยมีนายชาญชัย? จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี? เป็นประธานคณะทำงาน

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวนาตยา ยามวัน นักวิชาการมตรฐาน พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา ช่วงประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางมาส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดพะเยา ปี 2564 - 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์ Gift & Liftstyle หัวข้อ ”How to High Growth with Business Networking”

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกบุคลากรตัวแทน สปอ. ในการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอัลฟ่า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะ ยินขุนทด หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายอนุสรณ์ ทัศศรี วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ณ ห้องประชุม Grand Atrium โรงแรม เครสโค บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสกุลรัตน์ แตงอ่อน นักวิชาการมาตรฐานและนางดรุณี แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตสนใจยื่นคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 5 ราย 8 ผลิตภัณฑ์

Hover Image

การตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) สำหรับการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564