คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงแพลตฟอร์มรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการจัดทำกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ

Hover Image

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2565

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงแพลตฟอร์มรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการจัดทำกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ

Hover Image

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2565

Hover Image

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2565

Hover Image

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนัญยา นพทีปกังวาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์ “งานแฟร์สินค้าดี เพื่อประชาชน”

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวบุษบา ถามูลเลศ นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่าง สมอ. กับ สอจ. 76 จังหวัด เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยรับรอง มผช. สู่การยอมรับร่วม และเรื่องการขับเคลื่อนงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องชฎา แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา สินยัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง (20 ปี) ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง จังหวัดตรังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่องของประเทศ ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการหมวด 2 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาตรา 20 ที่ให้ ก.บ.จ.กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ผลจากการประชุมระดมความเห็นในครั้งนี้ จังหวัดตรังจะได้รวบรวมและนำความคิดเห็นที่ได้รับไปประมวลสำหรับการยกร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง (20 ปี) รวมทั้งนำไปใช้ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป ตลอดจนแจ้งให้ ส.ศ.ช.นำไปใช้สำหรับการถอดบทเรียนจากกระบวนการเพื่อการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการวางแผนโครงการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการ

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเปิดพิธี Kickoff ปล่อยขบวนรถตรวจสารเสพติด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ตามโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดตรัง คณะทำงานฯ และส่วนราชการ (นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้แทน ผอ.ป.ป.ส.ภาค 9 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง แรงงานจังหวัดตรัง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง) เพื่อ X-Ray เพื่อตรวจสารเสพติดลูกจ้างของถานประกอบการ 24 แห่ง ประมาณ 2000 คน

Hover Image

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้มีการประจำบูธนิทรรศการ งานฉลองรับธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับ กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีการสาธิตการการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กิจกรรมคัดแยกขยะ โดยร่วมกิจกรรมผ่าน Smart Phone และลุ้นรับของรางวัล และได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อความรวดเร็ว ลดกระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้จัดเก็บในระบบ Cloud ผ่านเครื่อง Smart Card Reader เข้าระบบ I-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา ภายใต้การศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิต และบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่โดยรอบ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570