What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Ministry of Industry
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 4
Procurement Results
Tab Container Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest

Provincial Industry News

All provinces news

77 Provinces

Central

18 Provinces

North

17 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ ของชุมชนโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็น Big Brother อยู่คู่กับชุมชนในการช่วยพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการ MIND (Ministry of Industry) หัวใจเพื่อชุมชน

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม  ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานสู่สถาบันศึกษา (SEE to School)

Hover Image

เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Hover Image

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายเดชา พรมวันนา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายกวี วีระชนะมณฑล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย จาก ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และ?เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเรื่อง “การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ประกอบการ SMEs” ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการSMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ให้บริการให้เข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อเกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน ซึ่งมีผู้ประกอบการSMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

Hover Image

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุวิจักขณ์ ศุภกิจ วิศวกรปฏิบัติการ และ นายสนั่น โกษาวัง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำการประกอบกิจการโรงงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิด BCG โมเดล รวมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากแหล่งกำเนิดโรงงาน ในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 3 โรงงาน คือ 1.โรงงานต้นแบบวิจัยและพัฒนาชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ตำบลหลวงเหนือ) 2.โรงงานวิสาหกิจชุมชนรับซื้อพืชไร่บ้านวังควาย (ตำบลหลวงใต้) 3.โรงงาน บริษัท ส.เจริญกิจพืชผล จำกัด (ตำบลบ้านหวด)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางกุสุมา ไชยพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) โดยมี นายวีระวัฒน์ ศรีสม อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมทั้ง นายสุทธิพงษ์ นาควิทยา ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ นายชัชพงษ์ เข็มทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 ราย ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 “ภูเก็ตเกมส์”

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) “กิจกรรมการพัฒนาระบบ MSME Scoring ภายใต้งาน Data Exchange/open Data”

Hover Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระยะครึ่งรอบ (Mid-term Report) ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021