What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Ministry of Industry
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 4
Procurement Results
Tab Container Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest

Provincial Industry News

All provinces news

77 Provinces

Central

18 Provinces

North

17 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงแพลตฟอร์มรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โครงการจัดทำกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศ

Hover Image

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2565

Hover Image

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2565

Hover Image

นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวชนัญยา นพทีปกังวาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์ “งานแฟร์สินค้าดี เพื่อประชาชน”

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวบุษบา ถามูลเลศ นักวิชาการมาตรฐาน เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่าง สมอ. กับ สอจ. 76 จังหวัด เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยรับรอง มผช. สู่การยอมรับร่วม และเรื่องการขับเคลื่อนงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 โดยมี นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว ณ ห้องชฎา แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา สินยัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง (20 ปี) ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง จังหวัดตรังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่องของประเทศ ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการหมวด 2 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมาตรา 20 ที่ให้ ก.บ.จ.กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด ผลจากการประชุมระดมความเห็นในครั้งนี้ จังหวัดตรังจะได้รวบรวมและนำความคิดเห็นที่ได้รับไปประมวลสำหรับการยกร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง (20 ปี) รวมทั้งนำไปใช้ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง 20 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป ตลอดจนแจ้งให้ ส.ศ.ช.นำไปใช้สำหรับการถอดบทเรียนจากกระบวนการเพื่อการกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี เสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการวางแผนโครงการ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการ

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวเปิดพิธี Kickoff ปล่อยขบวนรถตรวจสารเสพติด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ตามโครงการสถานประกอบการปลอดยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดตรัง คณะทำงานฯ และส่วนราชการ (นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ผู้แทน ผอ.ป.ป.ส.ภาค 9 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง แรงงานจังหวัดตรัง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง) เพื่อ X-Ray เพื่อตรวจสารเสพติดลูกจ้างของถานประกอบการ 24 แห่ง ประมาณ 2000 คน

Hover Image

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ได้มีการประจำบูธนิทรรศการ งานฉลองรับธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ร่วมกับ กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีการสาธิตการการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกที่เหลือใช้ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กิจกรรมคัดแยกขยะ โดยร่วมกิจกรรมผ่าน Smart Phone และลุ้นรับของรางวัล และได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชนที่มาติดต่อ เพื่อความรวดเร็ว ลดกระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม ข้อมูลที่ได้จัดเก็บในระบบ Cloud ผ่านเครื่อง Smart Card Reader เข้าระบบ I-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สงขลา ภายใต้การศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิต และบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่โดยรอบ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021