What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Secretary of Industry News
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 3
The Ministry of Industry News
Tab Container Icon 4
Procurement Results
Tab Container Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest

Provincial Industry News

All provinces news

77 Provinces

Central

21 Provinces

North

9 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาด ตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2564 โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะ เช่น พลาสติก โฟม เศษใบไม้ วัชพืชแห้ง ณ บริเวณริมถนน และคูน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เกาะคา ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

Hover Image

วันที 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวอินทิรา คำไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Hover Image

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนภัทร เตชะสิรภัทร อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางพิกุลทอง รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวภัทรานิษฐ์ ลืนคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมกับนายอนุพงษ์ แสงอรุณทอง ผู้อำนวยการภาค 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ฯ เพื่อหารือแนวทางการกำกับดูแลและติดตามการเบิกจ่ายสินเชื่อของผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่และร่วมประชุมหารือข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะตรวจประเมินสถานประกอบแบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Hover Image

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Hover Image

ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและให้ ความช่วยเหลือ แก่ลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

     วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นำคณะทำงานประเมินโรงงาน(Onsite) ตามมาตรการ Good factory Practice ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จนท.สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อำเภอเมือง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประเมินโรงงาน(Onsite)

Hover Image

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นำคณะทำงานประเมินโรงงาน(Onsite) ตามมาตรการ Good factory Practice ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จนท.สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อำเภอบางปะกงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประเมินโรงงาน(Onsite)

Hover Image

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้ารับบริการการใช้เครื่องจักรกลางด้านเกษตรแปรรูป อาหาร ผลไม้ และสมุนไพร คุณสมบัติผู้รับบริการ ***(เฉพาะผู้ประกอบการพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก) - ผู้ประกอบการด้านเกษตรแปรรูปฯ - ผู้ประกอบการที่สนใจ - ประชาชนทั่วไปที่สนใจเริ่มต้นทำธุรกิจ (instant camera)ใช้บริการเครื่องจักรได้ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC 4.0) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 สมัครฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ---ท่านใดไม่สะดวกเดินทาง (new mail)สามารถส่งวัตถุดิบทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในลิ้งค์ ด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/1ipdwFX89XUswyCrHRNc3_S-POGXnGmgMWyETX6lLXu8/edit (incoming call)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณอรุณณีย์ โทร 085-913-8445 คุณพิชัย โทร 096-948-3121

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของปรึกษาโครงการเสริมแกร่ง SMEs ที่ได้รับสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และสอบถามปัญหาอุปสรรคและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

Hover Image

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวเชนิยา สันตติวงศ์ไชย นักวิชาการมาตรฐาน พร้อมด้วยนางสาวจุฑามาศ นิ่มนุช และนางสาวธัญญาลักษณ์ อำแพง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิต พร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ยื่นคำขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

Hover Image

ร่วมตรวจแนะนำมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการ Good Factory Practice (GFP)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

Hover Image

วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 11.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าชุดตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ในสถานประกอบการโรงงาน พร้อมกับผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจประเมินโรงงานขนาดใหญ่ (Onsite)บริษัท ทุ่งคา คอนกรีต จำกัด (ผลิตเสาเข็มคอนกรีต พื้นสำเร็จรูป ท่อคอนกรีตอัดแรง) คนงาน 326 คน

Hover Image

วันที่ 18 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าชุดตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19ในสถานประกอบการโรงงาน พร้อมกับผู้แทนจากที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจประเมินโรงงานขนาดใหญ่ (Onsite)ณ บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัด (ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ) คนงาน 294 คน

Hover Image

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021