What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Secretary of Industry News
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 3
The Ministry of Industry News
Tab Container Icon 4
Procurement Results
Tab Container Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest

Provincial Industry News

All provinces news

77 Provinces

Central

21 Provinces

North

9 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

รายละเอียดตามประกาศแนบ และแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อที่เดินทางและกลับจากพื้นที่เสี่ยง และแผนที่แสดงการกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์

Hover Image

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincial Product) สาขาอุตสาหกรรมการผลิต และสาขาเหมืองแร่ และชี้แจงการกรอกข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (รง.8) และรายปี (รง.9) ซึ่งเป็นรูปแบบ single form ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานให้รับทราบ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กยผ.สปอ) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

Hover Image

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน โดยมีนายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีนายสงกรานต์ มูลวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

Hover Image

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรมรักษาความสะอาด ตามแผนปฏิบัติการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาด ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะ เช่น พลาสติก โฟม เศษใบไม้ วัชพืชแห้ง ณ บริเวณริมถนน และคูน้ำ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - เกาะคา ด้านหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ขอเชิญผู้ประกอบการ “ประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันในการให้บริการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564”

Hover Image

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ครั้งที่ 3/2564

Hover Image

โครงการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community:OPOAI-C)

Hover Image

ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสภาเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา เทวอักษร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการและจุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ พร้อมทั้งมอบเครื่องดื่มให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 จุด ณ อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Hover Image

ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า ตามโครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” และ โครงการ “ถนน เดิน กิน ชิม เที่ยว” ครั้งที่ 5/2564 โดยการบูรณาการร่วมกับ จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 10.00 - 21.00 น. มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายจำนวน 63 ร้านค้า ยอดจำหน่ายรวม 300,480 บาท

Hover Image

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสุจิตรา เทวอักษร หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวฤดี หมื่นศรี หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายปรีดา ไถ้เงิน นายช่างรังวัดชำนาญงาน นางสาวชลิดา งานรุ่งเรือง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ และนายศิริศักดิ์ แท้สูงเนิน วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมกับนายเบญจพล ถาคำ วิศวรเหมืองแร่ชำนาญการ สรข.5 พิษณุโลก เข้าร่วมตรวจการประกอบโลหกรรมของบริษัท ไทยไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนขั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตตะกั่วจากแผ่นธาตุแบตเตอรี่ โดยมีนายธีระชัย จีนานุวัฒนานนท์ ผู้จัดการบริษัท เป็นผู้นำตรวจ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวศิโรวัลลิ์ หนูกลึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมพิจารณา กลั่นกรองอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร

Hover Image

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021