What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Ministry of Industry
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 4
Procurement Results

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

Provincial Industry News

All provinces news

Central

North

Northeast

South

Eastern

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก ”คนดีมี MIND ของ ศทส.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมบรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

Hover Image

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัย คัดแยะขยะก่อนทิ้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ และประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการกำจัดขยะ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอันจะก่อให้เกิดมลพิษต่อโลกลดน้อยลง

Hover Image

จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ตามหลักการ 5 ส สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณรอบนอกสำนักงาน ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อให้เกิดสุขลักษณะที่ดี รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

Hover Image

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมรณรงค์ในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาวินัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 นายชาญชัย อนุสรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางวรรณภา เอ็นดู หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน, นางสาวกาญจนา ภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม, นางสาวปิยนุช มหาโคตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวปภาวริณท์ ว่องไว นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อน นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

สอจ.สตูล เข้าร่วมประชุม Kick-off การจัดทำเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 2035)

Hover Image

เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566 - 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2566 - 2570)

Hover Image

เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง ณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการตรวจสอบการประกอบกิจการในวันดังกล่าวด้วย โดยที่คณะผู้เข้าร่วมตรวจสอบได้ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในคราวเดียวกัน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021

betflixสล็อตเว็บตรง