What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Ministry of Industry
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 4
Procurement Results

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

Provincial Industry News

All provinces news

Central

North

Northeast

South

Eastern

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก ”คนดีมี MIND ของ ศทส.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนกันยายน 2566 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

Hover Image

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 07.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 26 กันยายน 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร CK Convention hall จังหวัดพิจิตร จัดงานมุทิตาจิต เกษียณบันเทิง รื่นเริงชาละวัน ”สุขสันต์วันเกษียณ” โดยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายไชยยา สมถวิล ปลัดจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 ในครั้งนี้ นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร เกษียณอายุราชการ และเข้าร่วมงานพร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ปวงโพธิ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ลงพื้นติดตาม สนับสนุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นสินค้า OTOP เข้าสู่กระบวนการพัฒนา และส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จำนวน 20 กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการต่อยอดจากโครงการปรับปรุงครองผันน้ำร่องสัก และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพรัอมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอดกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายโดม ถนอมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นางสาวพรศิริ มณีแสง ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนคณะทำงานเข้าร่วมตรวจสอบสต็อคน้ำมันปาล์มของจังหวัดนราธิวาส ณ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผลการตรวจสอบพบปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ คงเหลือในถังเก็บ จำนวน 588.004 ตัน

Hover Image

กิจกรรมเสวนา เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก อสสว. จังหวัดระนอง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราดขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ “สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ไปจนกว่าวงเงินหมด สำหรับผู้ประกอบ SME ที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG กลุ่มธุรกิจอื่นๆที่มีความประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021