What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Secretary of Industry News
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 3
The Ministry of Industry News
Tab Container Icon 4
Procurement Results
Tab Container Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest

Provincial Industry News

All provinces news

77 Provinces

Central

21 Provinces

North

9 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และแพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ร่วมรับมอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดนครนายก สำหรับนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

Hover Image

หัวข้อในการอบรมประกอบด้วย บทบาทและภารกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ , แนวคิดการจัดโครงสร้างภายในเพื่อการปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพ , การรับคำขอสิทธิ์กฎหมายว่าด้วยแร่ฯ จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Hover Image

โดยมีหัวข้อการบรรยาย/ฝึกอบรม ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่” , “การปรับตัวของอุตสาหกรรมภายใต้รูปแบบมาตรการ Bubble & Seal” , “สถานการณ์การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมรายสาขาและปัจจัยที่ต้องจับตามอง” และการบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม”

Hover Image

เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 การสร้างความเข้าใจหลักการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ผู้ประกอบการได้ตระเตรียมความพร้อมในการนำมาตรการมาใช้บังคับในอนาคต

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ (Networking) ภายใต้กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ (Coffee Entrepreneurs Development)

Hover Image

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ส่งเสริมความรู้เหมืองแร่ 4.0 (เทคนิคการปฎิบัติงานเชิงลึกในการดำเนินการคำขอและการอนุญาต ตามภารกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ครั้งที่ 1)

Hover Image

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG

Hover Image

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามการให้คำปรึกษาแนะนำของที่ปรึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

17 กันยายน 2564 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบสารสนเทศกากอุตสาหกรรมฯ ใหม่” ผ่านระบบอบรมออนไลน์

Hover Image

เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพาภรณ์ งามศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกพื้นที่เพื่อติดตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME เป็น Smart SME และยกระดับ SME ให้ก้าวสู่ 4.0 ภายใต้โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวยุพา คงทอง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สอจ.นราธิวาส นางสาวมารีณา ยามาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สอจ.ปัตตานี และนายพงศกร กาญจนารักษ์ วิศวกรชำนาญ สอจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านระบบ Zoom Meeting คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบงานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์

Hover Image

ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะราย

Hover Image

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021