What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Secretary of Industry News
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 3
The Ministry of Industry News
Tab Container Icon 4
Procurement Results
Tab Container Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest

Provincial Industry News

All provinces news

77 Provinces

Central

21 Provinces

North

9 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววณิชญา ป้อพร้อย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นางสาวธัญญลักษณ์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 บรรยายเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนมาลัยดินหอม หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Hover Image

จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแสดงเจตนารมณ์ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น

Hover Image

จัดโครงการ Big Cleaning Day ต้านภัย Covid-19 กิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Hover Image

ประกาศเจตนารมณ์การเป็งองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ได้แก่ เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเรื่อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

Hover Image

นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงถึงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยการนำหลักธรรมทางศาสนา และดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ

Hover Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ผ่านโปรแกรม Zoom

Hover Image

สอจ.อำนาจเจริญ ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

7 ช่องทางการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

Hover Image

แสดงสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งแบ่งเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

Hover Image

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เป็นการแสดงข้อมูลสถิติให้บริการของหน่วยงาน ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

Hover Image

แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลฟู้ดส์ 2018 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นจึงได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องของระบบมาตรฐาน GHPs Codex เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์เป็นลำดับต่อไป

Hover Image

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการคาราวาน SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน ประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2564

Hover Image

ให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ่านระบบ Online โครงการ OPOAI-C ปี 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564

Hover Image

มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง รับมอบพัดลมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือชุมชนที่จังหวัดพัทลุงมีคำสั่งปิด

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021