What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Ministry of Industry
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 4
Procurement Results

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest


Industrial Intelligence Unit

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

Limiter Image

Provincial Industry News

All provinces news

Central

North

Northeast

South

Eastern

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก ”คนดีมี MIND ของ ศทส.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย สิบเอกสุนทร ศรีสุนทร นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรจังหวัดลพบุรี กรณีได้รับผลกระทบจากปัญหาลิงล้นเมืองครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม

Hover Image

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน ประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

Hover Image

จัดสัมมนาการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการเตรียมความพร้อมสู่การประเมิน ระดับที่ 1 โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภิตสุดา เพชรชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวดุจดาว รุ่งเชตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อน และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กำชับหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ให้มีแนวทางการทำงานที่พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดพิษณุโลก

Hover Image

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายธนาวุฒิ บัวละวงค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ มอบประทานบัตรที่ 30539/16550 ชนิดแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินขาวและดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ให้ บริษัท ประสบโชคเคลย์ แอนด์ พอทเทอรี่ สโตน จำกัด ตำบลบุญนาคพัฒนาและนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยประทานบัตรมีอายุ 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2597 ทั้งนี้ ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และให้เข้าร่วมโครงการและได้รับมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) หรือมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ด้วย

Hover Image

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

สอจ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567

Hover Image

สอจ.สตูล ลงพื้นที่ออกเยี่ยมลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและให้บริการด้าน มผช.

Hover Image

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

Hover Image

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 9:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณีอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเมตตา เมืองใหม่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนจัดการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้แผนจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2 (พ.ศ 2560-2570) ณ ห้องประชุมสิงห์สุดสยาม อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดยะลาโดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

  วันที่ 19 เมษายน 2567 นายวสันต์ นิสัยมั่น อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021

betflixสล็อตเว็บตรง