What are you looking for?

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself

Ministry of Industry news for you

Tab Container Icon 1
Ministry of Industry
Tab Container Icon 2
Activities Report
Tab Container Icon 4
Procurement Results
Tab Container Icon 5
Activities Photo

Provide opportunities for society and the environment

This is a real new industry. Join us to inspire good kindness with us.

Ministry of Industry news for you

Open your eyes to yourself With industry news updates with us here

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

Trader / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

Investor

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

Academician

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

Guest

Provincial Industry News

All provinces news

77 Provinces

Central

18 Provinces

North

17 Provinces

Northeast

20 Provinces

South

14 Provinces

Eastern

7 Provinces

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

MINERALS ACT,B.E.2560

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

เข้าร่วมดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion: OPC) ระดับจังหวัด

Hover Image

วันที่? 17? พฤษภาคม? 2565? เวลา?09.00-16.00น.? นายนพดล? ชีวะอิสระกุล? อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี? มอบหมายให้นายดุจเทพ? ทองมาก? วิศวกรปฏิบัติการ? กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนปีการศึกษา2565? ณ? ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี? โดยมีนายชาญชัย? จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี? เป็นประธานคณะทำงาน

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายนพดล ชีวะอิสระกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวนาตยา ยามวัน นักวิชาการมตรฐาน พร้อมด้วย นางสาวจิตรลดา ช่วงประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางมาส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรุงเทพมหานคร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวรุจิภา พิลัยเลิศ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดพะเยา ปี 2564 - 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการในปีต่อไป ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์ Gift & Liftstyle หัวข้อ ”How to High Growth with Business Networking”

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผน และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดบุรีรัมย์ โดย ร้อยเอก กิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกบุคลากรตัวแทน สปอ. ในการยกระดับการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อน สปอ. สู่นวัตกรรมการบริหารภาครัฐ 4.0 ณ ห้องประชุมอัลฟ่า ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Hover Image

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายปิยะ ยินขุนทด หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายอนุสรณ์ ทัศศรี วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ณ ห้องประชุม Grand Atrium โรงแรม เครสโค บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

Latest News

Hover Image

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวสกุลรัตน์ แตงอ่อน นักวิชาการมาตรฐานและนางดรุณี แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิตสนใจยื่นคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 5 ราย 8 ผลิตภัณฑ์

Hover Image

การตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre Audit) สำหรับการขอรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

We listen to your opinion

About the responsibilities of the Ministry of Industry

Subscribe to news from the Ministry of Industry

Call 02 Industry
Industrial reform to 4.0
Increase the value of the Thai industrial economy to grow not less than 4.5%
By the year 2021