คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม 2565 เวลา ๑๓.30 น. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท ทับเทวาทัพไทย จำกัด และบริษัทช่อลดา คอฟฟี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CRS ครั้งที่ ๒ ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Hover Image

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ครั้งที่ 2/2565 โดย นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชุมชนจังหวัดเชียงรายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 14 ราย (15 ผลิตภัณฑ์) ณ ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 1. นายรุ่งโรจน์ เงินทอง 2. กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย 3. กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย 4. นายพิน บัวละวงค์ 5. นางรุ่งรดา ธัญชนกชยะกูร 6. นางวรากร โสรธรณ์ 7. นางอุมาพร ใจยา 8. กลุ่มแปรรูปผ้าชาติพันธุ์ 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้า 10. นางปุณฑรีก์ จิระกุล 11. กลุ่มทอผ้าและผ้ามัดย้อมบ้านท่าฮ่อ 12. นางสาวสุวรรณี พรสกุลไพศาล 13.นางสาวอลิษา อุยี่ 14. นางสาวอัญชลี ธีระโคตร

Hover Image

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ สห ๑๕-๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณารับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๖ ราย ๒๒ ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ นายสุรศักดิ์ แซ่แต้ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายชัยสิทธิ์ รัตนบัลลัง นักวิชาการมาตรฐาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภาครัฐ ประธานกลุ่ม OTOP และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑๖ ราย ๒๒ ผลิตภัณฑ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม 2565 เวลา ๑๓.30 น. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ บริษัท ทับเทวาทัพไทย จำกัด และบริษัทช่อลดา คอฟฟี่ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม CRS ครั้งที่ ๒ ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Hover Image

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ได้จัดพิธีมอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ครั้งที่ 2/2565 โดย นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชุมชนจังหวัดเชียงรายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 14 ราย (15 ผลิตภัณฑ์) ณ ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 1. นายรุ่งโรจน์ เงินทอง 2. กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทลื้อบ้านหาดบ้าย 3. กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านหาดบ้าย 4. นายพิน บัวละวงค์ 5. นางรุ่งรดา ธัญชนกชยะกูร 6. นางวรากร โสรธรณ์ 7. นางอุมาพร ใจยา 8. กลุ่มแปรรูปผ้าชาติพันธุ์ 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์งานผ้า 10. นางปุณฑรีก์ จิระกุล 11. กลุ่มทอผ้าและผ้ามัดย้อมบ้านท่าฮ่อ 12. นางสาวสุวรรณี พรสกุลไพศาล 13.นางสาวอลิษา อุยี่ 14. นางสาวอัญชลี ธีระโคตร

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา09.30น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายธีระยุทธ จินดาสัมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Hover Image

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม “อุตสาหกรรม SME เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” ณ บริเวณตลาดสินค้าเกษตร (ตลาดเขียว) ศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้ประกอบการ?และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดยโสธร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 11 ร้านค้า และมียอดจำหน่ายสินค้า รวม 21,000 บาท ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564