คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันนี้ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางเฉลิมศรี หลักดี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ.2566-2570) (ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับข้อกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ระยะที่ 1-3) ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา

Hover Image

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2565

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวพิกูล สันเต หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางกุสุมา ไชยพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวภรภัทร รองพล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการดำเนินโครงการฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทคอนสาร ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กตร.สปอ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (เบื้องต้น) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสำหรับเกษตรกร ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นางสาวเนาวรัตน์ โกสุมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาววิไลวรรณ แสงดาว เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง) THAI SME-GP@ ลพบุรี ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ COVID FREE SETTING จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประกอบด้วย แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี/สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมผ่านระบบ Web Conference ร่วมกับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ บจก.อินทรีย์ ซุปเปอร์บล็อก ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน, บจก. สิงห์บุรีอีซูซุเซลล์ ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี ,บจก. บูรพาอุตสาหกรรม ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี ,บจก.ทองเฮง สโตน โปรดักส์ ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี และ บจก. บางกอกแร้นซ์ (มหาชน) ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Accommodation Isolation : FAI) พร้อมให้คำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นางสาวเนาวรัตน์ โกสุมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาวพรทิพย์ ทองชื่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมฝึกอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ ๑ ภายใต้โครงการ ๘๐ ปีกระทรวงอุตสาหกรรม ๘,๐๐๐ กิโลกรัมรีไซเคิลสู่สังคม ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ดังกล่าว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับชุมชนนิเวศ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนางสาวแสงดาว ปจัญละ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion:OPC) ณ ห้องพุตตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายศักฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image

นอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวแสงดาว ปจัญละ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 (OTOP Product Champion:OPC) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

Hover Image

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่อ่องสอน มอบหมายให้นางสาวภัทรานิษฐ์ ลืนคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวพิกูล สันเต หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางกุสุมา ไชยพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวภรภัทร รองพล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่เข้าร่วมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ รวมถึง ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการดำเนินโครงการฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทคอนสาร ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กตร.สปอ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

Hover Image

นายวรรณเวทย์ ศิวารัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายธวัชชัย แก้วดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2565 ระหว่างดำเนินการและติดตามการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ณ เขตพื้นที่จังหวัดยโสธร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันนี้ (วันที่ 20 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายธรรมนูญ เกตุแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางเฉลิมศรี หลักดี หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (พ.ศ.2566-2570) (ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับข้อกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ระยะที่ 1-3) ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา

Hover Image

ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (รุ่นที่ 1)

Hover Image

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Hover Image

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 09.00-16.30 น. นางสาวมาลี ทองเกลี้ยง อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวนัทรินทร์ หวัดแท่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร กระบวนงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่าน Application Zoom รุ่นที่ 1 (สำหรับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง มผช.ระดับจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงานรับรอง มผช. จัดโดยกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564