คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

22.06.2564

Search Hover Image

”สุริยะ” สั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เร่งประสานโรงงานในกำกับทำแบบประเมินตนเองผ่านPlatform online ตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงงาน และลดความรุนแรงของการระบาดโดยควบคุมไม่ให้แพร่กระจายสู่ชุมชนในวงกว้าง ด้าน กรอ.รับลูกกำชับโรงงานในกำกับเร่งประเมินตนเองผ่าน Thai Stop Covid Plus และ Thai Save Thai เล็งกลุ่มแรกโรงงานที่มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป พร้อมเผยแผนรับมือโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ (Business Continuity Plan : BCP)

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image
Search Hover Image

21.06.2564

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

Search Hover Image

17.06.2564

ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงอุตสาหกรรม

Search Hover Image

17.06.2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท โรงงานฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จำกัด ย่านหนองจอก ตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 1,000 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้โรงงาน ในสถานประกอบการ และทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้โดยเร็ว

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการใช้งาน website สำหรับผู้ใช้ระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระวัฒน์ ศรีสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการสัมมนา

Hover Image

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต ๑๖ จังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์การหีบอ้อย ในฤดูหีบปี 2563/2564 พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากผู้แทนโรงงาน น้ำตาล ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อย และผู้แทนชาวไร่ รวมถึงการพิจารณาโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี โดยการเลี้ยงแมลงหางหนีบ ณ ห้องประชุม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ทีเอ็น จำกัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรีโดยมี นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (ประธานคณะอนุกรรมการฯ) เป็นประธานการประชุม

Hover Image

ดำเนินกิจกรรม 5ส วันทำความสะอาดใหญ่ ”Big Cleaning Day” สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการของสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ

Hover Image

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทาการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEWA & DEWI 2021 ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาวัสดุที่มาจากของเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาแปรรูปวัสดุใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-507-8269 หรือ 02-507-8269 ผู้รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านข้างนี้

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก กรอมน. ตชด. ออกตรวจการทำงานของคนต่างด้าวตามแผนบูรณาการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอด

Hover Image

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้รับจ้างฯ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs คนตัวเล็ก (วันที่สอง) ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ นพพันธ์ ศรีบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ(Workshop) ในเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจตามโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย Business Model Canvas

Hover Image

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายนภัทร เตชะสิรภัทร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามประเมินขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ของสถานประกอบการ

Hover Image

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้รับจ้างฯ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตรใหม่การเป็นนักธุรกิจเกษตร/Startup/SMEs คนตัวเล็ก (วันแรก) ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์ นพพันธ์ ศรีบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ(Workshop) ในเรื่องการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กร/แผนการตลาดเพื่อธุรกิจ/หลักการจัดทำแผนธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis,STP Marketing,BMC Model และ การออกแบบ Value Proposition ของสินค้า

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมพร ปองไว้ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะตรวจประเมินสถานประกอบแบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19

Hover Image

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นางศิริพรรณ อันชื่น อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสมพร ปองไว้ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนายสุรสิทธิ์ สิงห์แก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นำคณะตรวจประเมินสถานประกอบแบบ Onsite ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Hover Image

ร่วมกิจกรรมโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง”

Hover Image

โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมฝ้ายจังหวัดเลย (Cotton Valley Creation)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นำคณะทำงานประเมินโรงงาน(Onsite) ตามมาตรการ Good factory Practice ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

Hover Image

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. นายวันชัย เกาะสูงเนิน อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายนายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นำคณะทำงานประเมินโรงงาน(Onsite) ตามมาตรการ Good factory Practice ของจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการและการใช้งาน website สำหรับผู้ใช้ระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีระวัฒน์ ศรีสม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการสัมมนา

Hover Image

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนุสร ภู่พงศ์สกุล อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต ๑๖ จังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบสถานการณ์การหีบอ้อย ในฤดูหีบปี 2563/2564 พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากผู้แทนโรงงาน น้ำตาล ผู้แทนสมาคมชาวไร่อ้อย และผู้แทนชาวไร่ รวมถึงการพิจารณาโครงการป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อยด้วยชีววิธี โดยการเลี้ยงแมลงหางหนีบ ณ ห้องประชุม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ทีเอ็น จำกัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรีโดยมี นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี (ประธานคณะอนุกรรมการฯ) เป็นประธานการประชุม

Hover Image

ดำเนินกิจกรรม 5ส วันทำความสะอาดใหญ่ ”Big Cleaning Day” สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด และปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการของสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ

Hover Image

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทาการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี 2564 (DEWA & DEWI 2021 ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาวัสดุที่มาจากของเหลือใช้ทางเกษตรและอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาแปรรูปวัสดุใหม่และเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-507-8269 หรือ 02-507-8269 ผู้รับผิดชอบกระทรวงพาณิชย์ สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 โดยสแกนคิวอาร์โค้ดด้านข้างนี้

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วิทยากรให้ความรู้ ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป

Hover Image

การติดตามและตรวจสอบโรงงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับพลาสติก

Hover Image

การประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

Hover Image

วันที่ 23-24 มิ.ย. 2564 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร จัดการอบรม เรื่อง การกำกับโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานได้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำกับโรงงานจำพวกที่ 1และ 2 แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 2 โรงแรมมรกตทวิน อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564