คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววณิชญา ป้อพร้อย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นางสาวธัญญลักษณ์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 บรรยายเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนมาลัยดินหอม หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Hover Image

ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลฟู้ดส์ 2018 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นจึงได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องของระบบมาตรฐาน GHPs Codex เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์เป็นลำดับต่อไป

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นางสาววณิชญา ป้อพร้อย นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และ นางสาวธัญญลักษณ์ กัลยาณมิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2564 บรรยายเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนมาลัยดินหอม หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Hover Image

จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐแสดงเจตนารมณ์ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และต้องการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น

Hover Image

จัดโครงการ Big Cleaning Day ต้านภัย Covid-19 กิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว และกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

Hover Image

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ได้แก่ เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และเรื่อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

Hover Image

นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงถึงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยการนำหลักธรรมทางศาสนา และดำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ

Hover Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ผ่านโปรแกรม Zoom

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

7 ช่องทางการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

Hover Image

แสดงสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งแบ่งเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

Hover Image

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เป็นการแสดงข้อมูลสถิติให้บริการของหน่วยงาน ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564

Hover Image

แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการมาติดต่อกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี โดยกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานสากล ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน สู่ระบบมาตรฐานสากล กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยมงคลฟู้ดส์ 2018 อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นจึงได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องของระบบมาตรฐาน GHPs Codex เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์เป็นลำดับต่อไป

Hover Image

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการคาราวาน SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน ประจำวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2564

Hover Image

ให้คำปรึกษาแนะนำสถานประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ่านระบบ Online โครงการ OPOAI-C ปี 2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ประชุมคณะกรรมการปฎิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564

Hover Image

มอบของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง รับมอบพัดลมเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามให้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือชุมชนที่จังหวัดพัทลุงมีคำสั่งปิด

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564