คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
ข่าวสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 3
ข่าวประกาศภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 4
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย ว่า เยอรมนีมีความสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

Search Hover Image

09.11.2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจำนวนมาก

Search Hover Image

09.11.2563

ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดงาน Outlet ของขวัญเพื่อประชาชน มหกรรมสินค้าราคาโรงงาน วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563

Search Hover Image

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

Image BG
Kite 1 Kite 2 Kite 3

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 21 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 9 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME เป็น Smart SME และยกระดับ SME ให้ก้าวสู่ 4.0 ภายใต้โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวยุพา คงทอง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สอจ.นราธิวาส นางสาวมารีณา ยามาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สอจ.ปัตตานี และนายพงศกร กาญจนารักษ์ วิศวกรชำนาญ สอจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านระบบ Zoom Meeting คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบงานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์

Hover Image

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ ”คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการ ”คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดีสู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งที่ 33 ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณข้างที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท

Hover Image

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่ ผ่านระบบ Web Conference โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางอัมพรรณ์ ธีรภาพธรรมกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 43/2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี Covid-19) จังหวัดสิงห์บุรี และประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบ Web Conferenceโดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ

Hover Image

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก”เสริมแกร่ง” บริษัท ที ดับบลิว โมดูลาร์ จำกัด ครั้งที่ 3 -2564

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ขอแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564

Hover Image

ขอแสดงความยินดีกับ ”นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”

Hover Image

??สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ?? พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ ”ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์”

Hover Image

นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่คณะกรรมการในที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 27 ผลิตภัณฑ์

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้ นางสาวสุพาภรณ์ งามศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกพื้นที่เพื่อติดตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธร

Hover Image

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร : นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ได้เข้าร่วมกิจกรรม พบสื่อมวลชน โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหารของจังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสื่อมวลชนได้มีโอกาสพบปะหารือแจ้งข้อราชการแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัด และส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แก่เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร นำไปเผยแพร่ขยายผลให้เป็นที่รับรู้ รับทราบแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดยโสธร โดยมีรอง ผอ.รมน.จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้นำเสนอประเด็นสำคัญดังนี้ ๑.สถานการณ์และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ๒.การบริหารจัดการการฉีดวัคซีน COVID-19 ๓.ผลการดำเนินงานของหน่วนงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

Hover Image

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2564

Hover Image

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ โดยดำเนินการทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 15.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME เป็น Smart SME และยกระดับ SME ให้ก้าวสู่ 4.0 ภายใต้โครงการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน (งบบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ปรึกษาโครงการฯ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส และผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางสาวอุษา แก้วละเอียด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวยุพา คงทอง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ สอจ.นราธิวาส นางสาวมารีณา ยามาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สอจ.ปัตตานี และนายพงศกร กาญจนารักษ์ วิศวกรชำนาญ สอจ.ยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ โดยที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินงานผ่านระบบ Zoom Meeting คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับมอบงานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์

Hover Image

ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีแบบเฉพาะราย

Hover Image

ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 17 กันยายน 2564 นางสาวศอาอิฐ โนนพยอม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “คาราวานอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ณ บริเวณหน้าอาคารปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564