คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 รีแบรนด์กระทรวงอุตสาหกรรม สู่ MIND ขับเคลื่อนโยบายปี 2566 ติดปีกภาคธุรกิจ มุ่งอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน ย้ำการทำงานด้วย “MIND” มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ด้วย ‘หัว’ และ ‘ใจ’   ดร.ณัฐพล กล่าว่า กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ตามแนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” คือ 1.ใช้หลักการ ”อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี” เพื่อสร้างทัศนคติรวมถึงประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชนและสถานประกอบการให้มีความเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจ พร้อมปรับปรุงการให้บริการอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วน สามารถตรวจสอบได้ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน ด้วยการปลูกฝังการทำดีด้วย ’หัว’ และ ’ใจ” ของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมผลักดัน “ชุมชนรักโรงงาน โรงงานรักชุมชน และสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตร พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2. ทุกนโยบาย มาตรการ และกลไก มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม มิติที่ 2 การประกอบการที่กระทรวงดูแล ต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน มิติที่ 3 การตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และ มิติที่ 4 การรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์ พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม และต่อยอดอาชีพดีพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวหรืออัตลักษณ์ชุมชน  กระตุ้นผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และให้รางวัลกับคนทำดี โดยมี นายสุรพล ชามาตย์  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องเดอะ พอร์ทอล บอลรูม (The Portal Ballroom) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก

Hover Image

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เรวัต จีระมณีมัย วิศวกรชำนาญการ นางสาวชนัญชิดา เมฆพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“ภูมิปัญญาพื้นถิ่น สานศิลปะไทย”  OTOP OF ART & EAT ครั้งที่ 4

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสาวชัญญนิษฐ์ บุญสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมงานแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ หน่วยงานระดับกรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันต่าง ๆ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ณ ห้อง เดอะ พอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 อาคาร พอร์เทล (The Portal) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฯ ดังกล่าว

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 รีแบรนด์กระทรวงอุตสาหกรรม สู่ MIND ขับเคลื่อนโยบายปี 2566 ติดปีกภาคธุรกิจ มุ่งอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลสังคม รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน ย้ำการทำงานด้วย “MIND” มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ด้วย ‘หัว’ และ ‘ใจ’   ดร.ณัฐพล กล่าว่า กระทรวงอุตสาหกรรมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ตามแนวคิด “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” คือ 1.ใช้หลักการ ”อุตสาหกรรมดี ชุมชนดี หน่วยงานดี” เพื่อสร้างทัศนคติรวมถึงประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชนและสถานประกอบการให้มีความเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจ พร้อมปรับปรุงการให้บริการอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกภาคส่วน สามารถตรวจสอบได้ สร้างความโปร่งใสในการทำงาน ด้วยการปลูกฝังการทำดีด้วย ’หัว’ และ ’ใจ” ของข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมผลักดัน “ชุมชนรักโรงงาน โรงงานรักชุมชน และสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตร พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 2. ทุกนโยบาย มาตรการ และกลไก มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ คือ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม มิติที่ 2 การประกอบการที่กระทรวงดูแล ต้องไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน มิติที่ 3 การตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) และ มิติที่ 4 การรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์ พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม และต่อยอดอาชีพดีพร้อมให้คนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวหรืออัตลักษณ์ชุมชน  กระตุ้นผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) และให้รางวัลกับคนทำดี โดยมี นายสุรพล ชามาตย์  นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ณ ห้องเดอะ พอร์ทอล บอลรูม (The Portal Ballroom) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก

Hover Image

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุรพงษ์ พินิตเกียรติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี เรวัต จีระมณีมัย วิศวกรชำนาญการ นางสาวชนัญชิดา เมฆพุฒ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดหีบอ้อย ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 ณ บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นายกิติพงษ์ ชลิทธิกุล อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกศิพัฎญ์ ทองแกม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ร่วมงานแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปิดนโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิรูปหน่วยงาน “MIND” ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม รีแบรนด์สู่ MIND ขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อุตสาหกรรมดีอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” เชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากผ่านนโยบาย 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้เพื่อคุณภาพชีวิต พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุล และยั่งยืน ณ ห้อง The Portal อิมแพ็ค ชั้น4 โดย ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Hover Image

ร่วมฟังการบรรยาย MOI KM SHARING DAY ครั้งที่ 2 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 โดยมีผู้แทนจากกองส่งเสริมเทคโนโลยี ความปลอดภัยโรงงาน กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Hover Image

นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  พร้อมด้วยนางสมใจ ยาวะโนภาส หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เข้าร่วมกิจกรรมการแถลงนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ แก้วรัตน์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ องค์พระศิวลึงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุ 1,300 ปี สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งสูญหายไปจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช กลับคืนมาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประดิษฐาน(เป็นชั่วคราว) ณ จวนผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอัญเชิญองค์พระศิวลึงค์ไปประดิษฐาน ณ โบสถ์พราหมณ์ หอพระอิศวร โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุม โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวางแผนผังแม่บทการพัฒนาและออกแบบโครงการสะพานหินซิตี้

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางสาวภาวิณา ชัยศิริ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานจังหวัดตรัง และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองจังหวัดตรังผู้บริโภค (สคบ.จังหวัดตรัง) ร่วมตรวจสอบสลากสินค้า การจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง, ห้างสิริบรรณตรัง, ร้านลีมาร์ท (หน้าสถานีรถไฟตรัง), ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาตรัง, ห้างแมคโคร สาขาตรัง และห้างสรรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาตรัง ผลการดำเนินงาน การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สินค้ามีฉลากควบคุมที่แสดงรายการสินค้าและวันหมดอายุถูกต้องครบถ้วน โดยมี นายจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการร่วมตรวจสอบ

Hover Image

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายเทอด อักษรทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนางสาวจุฑาพร ปราบปรี วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MOI KM Sharing Day ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การกำกับโรงงานด้านวัตถุอันตราย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในยุคดิจิทัล EP.2 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานรัฐมนตรี และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570