คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Hover Image

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายภูมิภัส มัลเชษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ ”การผลิตเส้นใยบัวหลวงปทุมธานี”

Hover Image

นายณัฐ อารีกุล อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางณัฐพร ยิ้มแย้ม เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เข้าร่วมโครงการการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Hover Image

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ออกหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการ ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ณ วัดหนองไม้แก่น

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 07.00 – 14.00 น. นายพสุ สุครีวก อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และคณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐฯ นำผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าตามโครงการ “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” และ “โครงการอุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ณ บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และอาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวน 40 ร้านค้า ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 68,100 บาท

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 14.00น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวสาคร พุ่มทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน พร้อมด้วยนางรจนา ทิวาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องกลุ่มนโยบายและแผนฯ ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30น. นายฐิติณัฏฐ์ มุณีรัตน์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายธีระยุทธ จินดาสัมฤทธิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 ”พิจิตรเกมส์” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายบุญรวย เลิศวนิชย์ทิพย์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายภูมิภัส มัลเชษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

Hover Image

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

Hover Image

สอจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐

Hover Image

สอจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชน แห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงการดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรม SMEs เศรษฐกิจดี สู่ชุมชน” ณ บริเวณหน้าอาคารปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

Hover Image

อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคลังจังหวัดปราจีนบุรี ผู้เเทน สสว. เเละผู้จัดการธนาคาร SME Bank สาขาปราจีนบุรี ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบเเนวคิด BCG จังหวัดปราจีนบุรี

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5
ภายในปี พ.ศ.2564