คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ด้านอุตสาหกรรมให้กับตัวคุณ

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

Tab Container Icon 1
กระทรวงอุตสาหกรรม
Tab Container Icon 2
รายงานกิจกรรมต่างๆ
Tab Container Icon 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
Tab Container Icon 5
ภาพงานกิจกรรม
1.แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

2.ประกาศร่าง TOR/ราคากลาง

เขียนโดย : กองกลาง

 

3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย : กองกลาง

 

เปิดโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

นี่แหละคืออุตสาหกรรมยุคใหม่ที่แท้จริง ร่วมสร้างแรงบันดาลใจดีดีไปกับเรา

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ

เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

Rocket Icon Tab 1 Rocket Icon Tab 2 Rocket Icon Tab 3

ผู้ประกอบการ / SME

Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1 Target Icon Tab 1

นักลงทุน

Microscope Icon Tab 1 Microscope Icon Tab 2 Microscope Icon Tab 3

นักวิชาการ

Users Icon Tab 1 Users Icon Tab 2 Users Icon Tab 3

บุคคลทั่วไป

ข่าวอุตสาหกรรมจังหวัด

รวมทุกจังหวัด

ทั้ง 77 จังหวัด

ภาคกลาง

ทั้ง 18 จังหวัด

ภาคเหนือ

ทั้ง 12 จังหวัด

ภาคอีสาน

ทั้ง 20 จังหวัด

ภาคใต้

ทั้ง 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก

ทั้ง 7 จังหวัด

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ ของชุมชนโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็น Big Brother อยู่คู่กับชุมชนในการช่วยพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการ MIND (Ministry of Industry) หัวใจเพื่อชุมชน

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม  ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานสู่สถาบันศึกษา (SEE to School)

Hover Image

เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Hover Image

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ ของชุมชนโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็น Big Brother อยู่คู่กับชุมชนในการช่วยพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการ MIND (Ministry of Industry) หัวใจเพื่อชุมชน

Hover Image

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม  ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานสู่สถาบันศึกษา (SEE to School)

Hover Image

เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Hover Image

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายเดชา พรมวันนา หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายกวี วีระชนะมณฑล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนายประชามิตร เลิศปรัชญาสุขุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมรับฟังการมอบนโยบาย จาก ดร. ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และ?เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

Hover Image

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง จัดการสัมมนาเรื่อง “การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ประกอบการ SMEs” ณ ห้องฉัตรแก้ว โรงแรมเอเชียลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการSMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ให้บริการให้เข้าสู่ระบบคุณภาพและมาตรฐาน เสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อเกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน ซึ่งมีผู้ประกอบการSMEs และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการมาตรฐานและการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

Hover Image

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสุวิจักขณ์ ศุภกิจ วิศวกรปฏิบัติการ และ นายสนั่น โกษาวัง เจ้าพนักงานตรวจโรงงานชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจกำกับ ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำการประกอบกิจการโรงงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดูแลสังคมโดยรอบโรงงาน ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้ตามแนวคิด BCG โมเดล รวมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากแหล่งกำเนิดโรงงาน ในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 3 โรงงาน คือ 1.โรงงานต้นแบบวิจัยและพัฒนาชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ตำบลหลวงเหนือ) 2.โรงงานวิสาหกิจชุมชนรับซื้อพืชไร่บ้านวังควาย (ตำบลหลวงใต้) 3.โรงงาน บริษัท ส.เจริญกิจพืชผล จำกัด (ตำบลบ้านหวด)

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางกุสุมา ไชยพร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการมาตรฐาน และการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) โดยมี นายวีระวัฒน์ ศรีสม อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมทั้ง นายสุทธิพงษ์ นาควิทยา ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ นายชัชพงษ์ เข็มทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมอบรม จำนวน 34 ราย ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

ข่าวมาใหม่

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2566 “ภูเก็ตเกมส์”

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Image

สอจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) “กิจกรรมการพัฒนาระบบ MSME Scoring ภายใต้งาน Data Exchange/open Data”

Hover Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic Review (UPR) ระยะครึ่งรอบ (Mid-term Report) ครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวดีดีเกี่่ยวกับอุตสาหกรรม

ทั้ง 7 จังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
และนำไปสู่การต่อยอดเพื่อพัฒนาประชาติต่อไป

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

สมัครรับข่าวสารกับกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02 Industry
ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2566 - 2570