บำบัดน้ำเสียด้วยมาตรฐาน ISO 16075

‘ชุดมาตรฐานเพื่อพัฒนาระบบชลประทานภาคการเกษตรที่ครบวงจร แก้ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ'

ในกลุ่มประเทศเกษตรกรรมที่อาศัยน้ำเป็นทรัพยากรสำคัญเพื่อการเพาะปลูกนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตเกษตรกรที่พึ่งพิงคุณภาพน้ำ ด้วยเหตุที่น้ำมีความสำคัญมาก และเป็นสิ่งหายาก ความต้องการน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น การบำบัดน้ำเสียจึงเป็นทางเลือกของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และยังเป็นการส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย

การนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำในการเกษตร เปรียบเสมือนการสร้างแหล่งน้ำต่อชีวิตช่วยเหลือชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคที่น้ำเป็นของหายาก ดร.จอร์จ ทาร์ชิทสกี้ ประธานคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC282/SC1 ซึ่งเป็นคณะกรรมการวิชาการที่พัฒนามาตรฐานนี้ กล่าวว่า “ทุกทวีปบนโลกกำลังขาดแคลนน้ำและต้องการบำบัดน้ำเสียเพื่อมาใช้ แต่แม่น้ำ ลำธาร ทะเล แผ่นดิน และพืชผล จะปนเปื้อนไปด้วยน้ำเสีย หากมีการบำบัดน้ำที่ไม่ดีพอ"

การสร้างมาตรฐานเพื่อบำบัดน้ำเสียในการชลประทานที่เหมาะสมจะเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ในระบบชลประทานสำหรับเกษตรกรรม  ISO หรือองค์การระหว่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่ชุด (series) มาตรฐานใหม่ล่าสุด ISO 16075 ซึ่งประกอบด้วยแนวทางพัฒนาและการนำโครงการบำบัดน้ำเสีย  โดยมีสาระครอบคลุมการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จทั้งระบบ ตั้งแต่งานออกแบบ วัสดุ การก่อสร้าง ความเสี่ยง และองค์ประกอบสำคัญ อาทิเช่น เครือข่ายท่อส่งน้ำ และอ่างเก็บน้ำ รวมถึงสมรรถนะในประเด็นต่างๆ  เช่น คุณภาพน้ำ ประเภทของการเพาะปลูกที่สามารถทำการชลประทานส่งน้ำได้

ชุดของมาตรฐาน ISO 16075 ระบุแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาของน้ำในระบบชลประทาน ซึ่งประกอบด้วย แนวทางสำหรับการใช้น้ำเสียบำบัดเพื่อโครงการชลประทาน มีสาระตั้งแต่แนวทางและพื้นฐานองค์ประกอบทางโครงการทั้งหมด  

นอกจากนี้ยังครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น เกณฑ์สำหรับการออกแบบและข้อกำหนด (specification) เพื่อคุณภาพ แนวทางและระบบที่จำเป็นสำหรับการใช้น้ำเสียบำบัดเพื่อโครงการชลประทาน  องค์ประกอบของโครงการที่มีการใช้ซ้ำสำหรับชลประทาน

คุณประโยชน์ของการบำบัดน้ำเสียที่สมบูรณ์นั้น ยังถือได้ว่าเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการฟื้นฟูสภาพดิน ลดค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ย  ป้องกันความเสียหายเชิงนิเวศให้กับแหล่งน้ำในระยะยาว ซึ่งชุดมาตรฐาน ISO 16075 นี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น การใช้น้ำบำบัดในเมือง และอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้น การพัฒนาชุดของมาตรฐาน ISO 16075 ถือเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาและการนำโครงการบำบัดน้ำเสียไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้ สร้างสมรรถนะระบบการจัดการบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจร ครอบคลุมประเด็นสำคัญได้อย่างกว้างขวาง อันนำไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ต่อไป

อ้างอิงที่มาข้อมูล

https://goo.gl/7tfpOG

            https://goo.gl/ceHFzq