สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบงานพร้อมสานต่อนโยบาย ”ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย”

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบงานพร้อมสานต่อนโยบาย "ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย”

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2565) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบงานที่เหมาะสม ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ “ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย” เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ที่มุ่งหวังให้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยยกระดับกลไกการสนับสนุนและพัฒนาระบบงาน เพื่อให้สามารถปรับตัว ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตามนโยบายภาครัฐ จึงทำให้นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ การปรับตัวทั้งขององค์กรและบุคลากร เพื่อช่วยในการพัฒนาระบบงานของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และช่วยให้ มีกลไกการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โดยมี รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ดร.ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยการจัดการโซ่อุปทานและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์