ก.อุตฯ ขานรับ BCG จัดอบรม 7 หน่วยงานภายใน เริ่มต้นรีไซเคิลกระดาษ!

ก.อุตฯ ขานรับ BCG จัดอบรม 7 หน่วยงานภายใน เริ่มต้นรีไซเคิลกระดาษ!

 

วันนี้ (19 พ.ค. 65) เวลา 10.45 น. นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรภาครัฐจาก 7 กรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน โดยมี คุณสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณจารุภา อุ่นจางวาง รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้อบรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางโปรแกรม Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 คนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

 

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการ 80 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิลสู่สังคม” ซึ่งปัจจุบัน กรมต่าง ๆ ในสังกัดได้รวมกระดาษใช้งานแล้วส่งเข้าโครงการฯ ปริมาณกว่า 6,657 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมาย ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะนำกระดาษไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมอบให้แก่ องค์กรสาธารณกุศล ต่อไป