รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันนี้ (22 มิถุนายน 65) เวลา 13.30 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไตรมาสที่ 3 ให้กับสถาบันเครือข่าย โดยมี ผู้แทนสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ.