สปอ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) ด้วยคะแนน 91.62 จากการประเมิน ITA ปี 2565

สปอ. ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) ด้วยคะแนน 91.62 จากการประเมิน ITA ปี 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ A (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4) ด้วยคะแนน 91.62 คะแนน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assesment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 โดยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลได้ 100 คะแนนเต็ม

#กระทรวงอุตสาหกรรม
#สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม