กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากท่านราชเลขานุการในพระองค์ (พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล) และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศ

ในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาคลอง/แม่น้ำ ในพื้นที่ 10 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้โครงการจิตอาสารักษ์แม่น้ำดังกล่าว มีกิจกรรมหลัก ได้แก่

1. พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพน้ำใน 10 ลุ่มน้ำสายหลักโดยการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบการที่สำคัญ อาทิ
   1) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน มัสยิดกมาลุลอิสลาม เพื่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียทำให้คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงคลองแสนแสบ
   2) กังหันน้ำเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตะแกรงป้องกันขยะมูลฝอย จำนวน 5 เครื่อง ที่แก้ปัญหาขยะติดใบพัด สามารถยืดอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น โดยติดตั้งบริเวณคลองเปรมประชากร จ.ปทุมธานี
   3) การนำผักตบชวามาทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ซึ่งสามารถให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูง นำมาใช้กับกลุ่มโรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2. การผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) อาทิ การติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 2,000 ถัง และถังหมักรักษ์โลก จำนวน 158 ถัง เพื่อจัดการกับไขมันและเศษอาหาร ติดตั้งเสวียนรักษ์โลกจัดการใบไม้เศษไม้ ลดการเผาที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 และการจัดการน้ำมันเครื่องใช้แล้วจากเรือประมงนำไปรีไซเคิล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ

3. การจัดกิจกรรมร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกต้นไม้ การมอบทุนการศึกษา/อุปกรณ์กีฬา การสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้น

4. การกำกับดูแลโรงงานอย่างเข้มงวด โดยการเฝ้าระวังโรงงานที่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่คลอง