ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมของ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จ.สระบุรี

วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงศ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์ ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการนำร่องศูนย์แปรรูปพืชกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นกลาง สำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมรายย่อย ประกอบไปด้วย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเส้นใยกัญชงและเส้นใยธรรมชาติในเชิงอุตสาหกรรมของ บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด ณ ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชงสู่เชิงพาณิชย์