สำนักงานปลัด ก.อุตฯ จัดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับการเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (ด้านกฎหมาย)

จังหวัดชลบุรี : วันนี้ (23 กันยายน 2565) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับการเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 (ด้านกฎหมาย) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดการสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการสนับสนุนกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ