สำนักงานปลัด ก.อุตฯ จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับการเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ด้านการเงิน)

จังหวัดชลบุรี : วันนี้ (23 กันยายน 2565) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงานเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม และการปรับปรุงดำเนินการด้านการเงินและพัสดุ เกี่ยวกับการเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ด้านการเงิน) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเปิดการสัมมนา การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงาน งบประมาณ การเงิน และพัสดุ เกี่ยวข้องกับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณ การควบคุม กำกับ ดูแลการใช้จ่ายเงิน และงานด้านการพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ