สำนักงานปลัด ก.อุตฯ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

จังหวัดชลบุรี : วันนี้ (23 กันยายน 2565) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเศรษฐรัชต์ เลือดสกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกว่า 170 ท่าน ณ บางแสน เฮอริเทจ

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด และผลักดันให้เกิดการดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม ส่งผลทำให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมในทิศทางเดียวกันมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีพันธกิจในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยส่งเสริม กำกับ ดูแล พัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้และอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับการบูรณาการการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม