พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป และได้มีการลงนามในบันทึกการรับส่งงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีการส่งมอบงานสำคัญ อาทิ การจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ จิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรม กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐของกระทรวงอุตสาหกรรม


นอกจากนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผ่านการรับรองการดำเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA : 2019 และใบรับรองกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance : 2019 ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองระบบ โดย บริษัท ไอเซ็ม จำกัด ((Certification Body : CB) สัญชาติไทยรายเดียวของประเทศไทย) และได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และสงครามรัสเซีย–ยูเครน ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี โดยมีนายสุรพล ชามาตย์ นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม อก. 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม