รองปลัดฯ วันชัย เปิดงานสัมมนาหลักเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

โดยการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสังกัด อก. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร และสามารถนำไปใช้ในการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น