ผตร.วิษณุ นำทีมผู้แทนกระทรวงฯ ชี้แจงแผนปฏิรูปประเทศ ด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

โดยการประชุมครั้งนี้ได้หารือและชี้แจงการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ในภาพรวมต่อไป