ดร.ณัฐพล บรรยายพิเศษ ชูแนวคิดชุมชนดี อุตสาหกรรมดี หน่วยงานดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความสมดุลและยั่งยืน ผ่านกลไก 4 มิติ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย” เนื่องในโอกาสการประชุมใหญ่คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10/2565(8) ณ True ICON Hall 1 ชั้น 7 ไอคอนสยาม

สำหรับการบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ ปลัดฯ ณัฐพล กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ ก้าวเข้าสู่ยุค Next Normal เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอนาคต ดังนั้น เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัว

ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนนโยบายภายใต้การดำเนินงาน 5 agendas ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2. การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 3. การส่งเสริมการผลิตไปสู่ 4.0 4. การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ และ 5. การปรับแนวคิด รูปแบบการปฏิบัติงานในการบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม จากบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเน้นการขับเคลื่อนภาคอุุตสาหกรรมไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนใน 4 มิติ ดังนี้ 1. ความสำเร็จทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ 2. การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการที่ต้องไม่สร้างผลกระทบในพื้นที่ 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการตอบโจทย์ประเทศ และประชาคมโลก และ 4. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์ และพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นการส่งเสริมเกษตรกรรม ไปสู่ เกษตรอุตสาหกรรม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และรับรองแรงงานคืนถิ่น ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงต้องเป็นในรูปแบบ อุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชนดี อุตสาหกรรมดี และหน่วยงานดี ต่อไป

ทั้งนี้ การบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมขึ้นเวทีบรรยายแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รองประธาน และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมและร่วมรับฟังบรรยายเป็นจำนวนมาก