ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงใต้ เปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม” ย้ำภาคอุตสาหกรรมปรับตัวช่วยแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจก
วันนี้ (25 มกราคม 2566) นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม หลักสูตร “การส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายก๊าซเรือนกระจกต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม” ซึ่งจัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 ในประเด็นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ 
 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่ายุคนี้ที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และฤดูกาลที่เปลี่ยนไป เพราะว่าภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญที่จะทั้งช่วยลดและเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในตัวการที่ก่อให้เกิดภาวะโลกรวน ดังนั้นการปรับตัวภาคอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ หมายถึงอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางสำคัญที่จะช่วยโลกต่อสู้กับวิฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เป็นผลมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งต้องการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดอาเซียนและเวทีการค้าโลก กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงาน หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
 
โดยมี นางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ  แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง วิทยากรและผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 150 คน ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา