ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณัฐพล รังสิตพล นำทีมไทยแลนด์เยือนมองโกเลีย ถก”องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ครั้งที่ 65” เพิ่มขีดแข่งขันประเทศ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ในฐานะ APO Director (ประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย - Asian Productivity Organization : APO) เข้าร่วมการประชุมประจำปี APO Governing Body Meeting ครั้งที่ 65 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ APO Alternate Director นางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ และ APO Liaison Officer และนายวิศรุต แปงติ๊บ วิศวกรชำนาญการพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า การประชุมประจำปี APO Governing Body Meeting ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานด้านการเพิ่มผลิตภาพของประเทศสมาชิก (National Productivity Organizations: NPOs) ในระดับปลัดกระทรวง ข้าราชการระดับสูง และประธานบริหารของหน่วยงาน รวมถึงเลขาธิการและคณะทำงานองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เพื่อหารือร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแผนงานเชิงกลยุทธ์แบบพหุภาคี เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณดำเนินการประจำปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญคือ การรับรองการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2024 การพิจารณาเกณฑ์และเงื่อนไขรางวัล APO Awards ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์ APO Vision 2025 การเสริมสร้างความสามารถทางดิจิทัลของ APO การจัดศูนย์ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ การพัฒนาแนวคิด Green Productivity 2.0 และการส่งเสริมการจัดตั้ง APO Accreditation ในประเทศสมาชิก เป็นต้น

“สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Organization : TPO) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการองค์กร ที่ให้บริการปรึกษาแนะนำ ฝึกอบรม วิจัยพัฒนา รณรงค์ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดขบวนการเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของสังคม นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สำหรับการประชุมครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป” ดร.ณัฐพลฯ กล่าวทิ้งท้าย