ผู้ตรวจเดชาฯ ลงพื้นที่ร่วมประชุมระดมสมอง และรับทราบแนวทางการบริหารงบประมาณของ สอจ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแนวทางจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจาก Unit Cost การดำเนินงานในมิติต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ลงพื้นที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (สอจ.สมุทรสงคราม) โดยมี นางสาวลัดดาวัลย์ สันติภิญโญเลิศ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณที่สำคัญของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ ที่ประชุมร่วมกันระดมสมองเพื่อหาแนวทางการจัดทำ Unit Cost การดำเนินงานมิติต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณในปี 2567 ได้เป็นอย่างดี