รองปลัดฯ สุรพล หารือสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย วางมาตรการเข้มโรงงานลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก คืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายศุภชัย แก้วศิริ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เพื่อหารือและรับคำปรึกษาด้านนโยบายและกรอบความร่วมมือการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับการเข้าพบของสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ในครั้งนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ ที่เป็นตัวแปรในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน ให้มีกลไกในการจัดการเพื่อลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ SMEs ให้รับรู้และสามารถบริหารก๊าซเรือนกระจกได้อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดควบคู่กับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำข้อกำหนด อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วย 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว มีจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 37,878 ราย ระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว มีจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 3,004 ราย ระดับ 3 ระบบสีเขียว มีจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 3,323 ราย ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว มีจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 457 ราย และระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว มีจำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ 76 ราย โดยปัจจุบัน ผลลัพธ์ของโครงการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 96,368 ตันคาร์บอน เทียบเท่าต่อ 91 โรงงาน